Pressmeddelanden

ALLA PRESSMEDDELANDEN

Quartiers Properties offentliggör slutligt utfall av utbyteserbjudandet

Årsstämman i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) den 26 juni 2020 beslutade bl.a. om ett erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier om utbyte av preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier och teckningsoptioner (”Erbjudandet”). Det slutliga utfallet i Erbjudandet visar att accept skedde för 3 291 624 preferensaktier, vilket innebär att dessa kommer att makuleras…

Read more

Quartiers Properties offentliggör prospekt

Årsstämman i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) den 26 juni 2020 beslutade bl.a. om ett erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier om utbyte av preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier och teckningsoptioner (”Erbjudandet”). Med anledning av Erbjudandet har styrelsen i Quartiers Properties upprättat ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen…

Read more

Halvårsrapport Quartiers Properties – januari till juni 2020

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets halvårsrapport för perioden januari till juni 2020. 

Read more

Quartiers Properties upptar lån om 17 miljoner EUR och säkerställer sin kassaposition

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har idag tecknat ett låneavtal med långivarna DESALKIV Portfolios L.L.C och Alantra avseende upptagande av lån om totalt 17 miljoner EUR (”Lånet”). 

Read more

Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 26 juni 2020

Quartiers Properties AB (publ) höll under fredagen den 26 juni 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Read more

Quartiers Properties årsredovisning för 2019 har publicerats

Årsredovisningen för 2019 har publicerats och finns nu tillgänglig på www.quartiersproperties.se.

Read more

Boho Restaurang återöppnar

I enlighet med den spanska statens riktlinjer kan restauranger återigen öppna efter den tidigare nedstängningen. Återöppningsplanen som har lanserats är uppdelad i olika faser och regeringen i Spanien planerar att gradvis minska restriktionerna i landet beroende på hur Coronapandemin utvecklas. 

Read more

Kallelse till årsstämma i Quartiers Properties AB (publ)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ) org.nr 556975-7684 kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2020 kl. 10.00 i Advokatfirman Wåhlin AB:s lokaler på Engelbrektsgatan 7 i Stockholm.

Read more

Styrelsen i Quartiers Properties föreslår ett utbyteserbjudande av preferensaktier till stamaktier samt föreslår att årsstämman inte beslutar om utdelning på preferensaktierna

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) föreslår, med anledning av osäkerheten kring Coronapandemin och för att uppfylla marknadsmässiga villkor för lånefinansieringar i rådande läge, att årsstämman inte beslutar om utdelning på Bolagets preferensaktier. Istället föreslås ett frivilligt utbyteserbjudande där varje preferensaktieinnehavare erbjuds möjligheten att byta ut en preferensaktie mot erhållande av en…

Read more

Quartiers flyttar under rådande omständigheter fram datum för årsstämman och utvärderar ytterligare finansieringsmöjligheter samt utvärderar förslag avseende beslut om utdelning på preferensaktierna

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) arbetar för närvarande med att optimera verksamheten utifrån nya förutsättningar orsakade av den pågående pandemin, samt ser över en rad olika finansieringsmöjligheter. Bolaget har för avsikt att hitta lösningar som säkerställer att Bolagets åtaganden kan fullgöras både på kort och lång sikt samt att Bolaget kan lämna utdelning…

Read more

Quartiers Properties genomför utbetalning på preferensaktien med avstämningsdag den 31 mars 2020 såsom planerat

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) kommer att genomföra den planerade utbetalningen på preferensaktien med avstämningsdag den 31 mars 2020 såsom planerat. Utbetalningsdag är beräknad till den 3 april 2020.

Read more

Uppföljning avseende tidigare kommunikation med anledning av Coronaviruset

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) skickade söndagen den 15 mars ut ett pressmeddelande som en följd av den pågående Coronapandemin. Bolaget redogjorde där för vidtagna åtgärder och nästa steg. Här följer fortsatt uppdatering.

Read more

Uppdatering med anledning av Coronaviruset

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) bedriver sin verksamhet på den spanska solkusten i Marbellaregionen och är liksom hela världen påverkat av den pågående Coronapandemin. Exempelvis har Spaniens regering under helgen infört särskilda restriktioner som begränsar rörelsefriheten i hela landet. Åtgärderna, som innebär att all icke samhällsnödvändig verksamhet stängs ner, görs för att begränsa spridningen…

Read more

Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2019

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för perioden januari till december 2019. 

Read more

Quartiers Properties företrädesemission tecknad till 124,7% och bolaget tillförs cirka 25,5 MSEK

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) publicerar härmed utfallet i Bolagets företrädesemission. Totalt inkom teckningar motsvarande cirka 31,8 MSEK vilket innebär att företrädesemissionen övertecknades och att Bolaget tillförs hela emissionslikviden om cirka 25,5 MSEK. 

Read more

Quartiers Properties byter likviditetsgarant i Bolagets stamaktie från Mangold till ABGSC

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har kontrakterat den nordiska investmentbanken ABGSC som likviditetsgarant för Bolagets stamaktie. ABGSC kommer att agera likviditetsgarant från och med den 1 januari 2020. 

Read more

Quartiers Properties offentliggör en informationsbroschyr i samband med pågående företrädesemission och publicerar nytt bedömt substansvärde om 8,46 SEK per stamaktie

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) publicerar härmed informationsbroschyren i samband med pågående företrädesemission av preferensaktier. Broschyren innehåller preliminära resultatsiffror för perioden januari till november 2019 vilket tillsammans med årets värdeförändringar ger ett nytt bedömt susbansvärde per ordinarie aktie om 8,46 SEK, motsvarande en substansrabatt om 41,4% givet gårdagens stängningskurs för…

Read more

Quartiers Properties erhåller nya värderingar för fastighetsbeståndet inför bokslutet 2019 som indikerar värdeökningar om cirka 17,3 MEUR och där Boho Club utgör den största enskilda förändringen

Quartiers Properties AB (publ) har inför bokslutet 2019 kontrakterat CBRE Spain för att utföra en portföljvärdering av bolagets fastighetsbestånd. Den nya värderingen av hela fastighetsbeståndet uppgår till cirka 80,3 MEUR motsvarande en ökning om 17,3 MEUR (27,5%) jämfört med december 2018. Värdeökningen utöver investeringar som har gjorts uppgår till ca 8,4 MEUR (13,3%).

Read more

Quartiers Properties genomför en företrädesemission om ca 25,5 MSEK genom att emittera nya preferensaktier till en teckningskurs om 9,15 SEK per aktie motsvarande en direktavkastning om ca 10,5 %

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (oavsett aktieslag) om högst 2 786 875 preferensaktier, vilket vid full teckning i emissionen skulle inbringa en total emissionslikvid om cirka 25,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen avser att finansiera investeringar relaterade till Boho Club.

Read more

Quartiers Properties ingår avtal med JLL Real Estate Advisors i London och påbörjar en process för att refinansiera bolagets skuldsida i balansräkningen och förbättra koncernens finansiella kassaflöde

Quartiers Properties AB (publ) ska med hjälp av JLLs specialistgrupp på hotell- och fastighetsfinansiering i London arbeta för att refinansiera del av bolagets finansiella skulder. Syftet med refinansieringen är att frigöra kassaflöde för fortsatta investeringar, sänka bolagets kapitalkostnad och erhålla en långsiktig finansieringsstruktur med en amorteringsstruktur som är bättre anpassad för Quartiers verksamhet.

Read more

Quartiers Properties tillsätter ny utökad ledningsgrupp

Marcus Johansson Prakt blev ordinarie VD för Quartiers Properties tidigare i September och idag presenterar bolaget den nya ledningsgruppen. Med denna ledningsgrupp har vi alla möjligheter att fortsätta växa. Det är en grupp mycket erfarna och kompetenta personer som kompletterar varandra väl, säger Marcus Johansson Prakt, VD Quartiers Properties.

Read more

Marcus Johansson Prakt blir ordinarie VD för kraftigt expanderande Quartiers Properties

Från och med 5 september blir Marcus Johansson Prakt ordinarie VD för Quartiers Properties AB (publ). Marcus, som varit tillförordnad VD sedan maj 2018 ska fortsätta leda Quartiers utvecklingsarbete på den spanska solkusten. Under hans tid som tillförordnad VD har bolagets substansvärde per stamaktie ökat från 6,98 SEK per aktie till 7,56 SEK per aktie. 

Read more

Quartiers Properties öppnar Boho Restaurang på fastigheten Centro Forestal Sueco imorgon den 29 augusti

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) kommer att öppna restaurangen i projekt Boho Club för allmänheten den 29 augusti 2019. Öppningen markerar en viktig milstolpe i Bolagets arbete med fastigheten som förvärvades 2017. 

Read more

Halvårsrapport Quartiers Properties – januari till juni 2019

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets halvårsrapport för perioden januari till juni 2019. 

Read more

Quartiers Properties refinansierar del av nuvarande lån med Frux Capital och upprättar en kreditlina om 1,5 MEUR

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har valt att refinansiera 1,5 MEUR av det tidigare lånet med Frux Capital, samt säkerställt en kreditlina om 1,5 MEUR. Lånet löper med en löptid om 30 månader med möjlighet att förlänga ytterligare sex månader.

Read more

Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 29 maj 2019

Quartiers Properties AB (publ) höll under onsdagen den 29 maj 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 

Read more

Quartiers upptar finansiering för utveckling av villaprojekt i Nueva Andalucia

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har via sitt spanska dotterbolag Flexshare Espana SL ingått ett finansieringsavtal med Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB (”Långivaren” eller ”Strandängen Bostäder”) avseende finansiering av byggnation av Quartiers villaprojekt i Marbella, även benämnt som projekt Amapura. Lånebeloppet uppgår till 1 340 000 EUR varav 700 000 EUR ska användas för byggnation av…

Read more

Quartiers Properties årsredovisning för 2018 har publicerats

Årsredovisningen för 2018 har publicerats och finns nu tillgänglig på www.quartiersproperties.se.

Read more

Kallelse till årsstämma i Quartiers Properties AB (publ)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ) org. nr 556975-7684 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 10.00 i Advokatfirman Wåhlin AB:s lokaler på Engelbrektsgatan 7 i Stockholm. 

Read more

Quartiers förvärvar driftbolaget Boho Club, samt säkerställer finansiering för färdigställande och öppnande av hotellet BOHO Club med tillhörande restauranger på Golden Mile i Marbella under 2019

I samband med förvärvet kvarstår Raouf Lotfi, med bred erfarenhet från hotell och restaurang, såväl lokalt som internationellt, som verkställande direktör för Boho Club. Raouf Loftis ägande uppgår efter transaktionen till 20% av driftbolaget Boho Club. I samband med förvärvet upptar Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) finansiering om 4,5 MEUR från den spanska…

Read more

Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2018

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018. 

Read more

Quartiers Properties har framgångsrikt erhållit tillstånd att göra förändringar i utformningen av projekt Ocean View

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har idag erhållit tillstånd att göra förändringar i projekt Ocean View. Det möjliggör för Bolaget att göra betydande förbättringar i projektet och skapa ett projekt i en mer modern och tilltalande stil jämfört med originalritningarna. Beslutet innebär att Quartiers tar ett viktigt steg mot att realisera sin målsättning…

Read more

Quartiers Properties offentliggör målsättningar för respektive fastighetsprojekt och publicerar investerarpresentation

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har beslutat om målsättningar för respektive fastighetsprojekt. Samtidigt publicerar Quartiers en investerarpresentation som Bolaget avser att använda vid investerarträffar i framförallt Madrid. I presentationen framgår att styrelse och verkställande direktör bedömer att den befintliga fastighetsportföljen kan skapa ytterligare aktieägarvärde utöver nuvarande substansvärde om cirka 67,4 MEUR.…

Read more

Quartiers Properties – Ordförande köper aktier

Quartiers Properties ordförande Jörgen Cederholm har via delägt bolag förvärvat 152 344 aktier i Quartiers. 

Read more

Inflyttning påbörjad i fas 1 av projekt 22byQuartiers

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har sålt 80 procent av fas 1 där inflyttning påbörjades enligt plan den 28 september

Read more

Quartiers Properties förvärvar två byggklara tomter i Los Flamingos och genomför riktad emission av preferensaktier

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har beslutat att förvärva två stycken villatomter i villaområdet Los Flamingos i Benahavis kommun. Det underliggande värdet på tomterna uppgår till 1,6 MEUR. Transaktionen görs i bolagsform genom att Quartiers förvärvar samtliga aktier i Wecap Spain S.L (”Wecap”). I samband med förvärvet övertar Quartiers Wecaps…

Read more

VD köper aktier

Quartiers Properties tf. VD Marcus Johansson Prakt har förvärvat aktier i Quartiers. Efter transaktionerna uppgår det totala innehavet till 107 975 stamaktier.

Read more

Quartiers Properties – Halvårssrapport för januari – juni 2018

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets halvårsrapport för perioden januari-juni 2018.

Read more

Quartiers Properties erhåller renoveringslån om 2,5 MEUR för det kommande hotellet på Centro Forestal Sueco i Marbella

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har enligt plan säkerställt finansiering för den planerade renoveringen av hotellet på Centro Forestal Sueco i Marbella. Lånefinansieringen bedöms komma att utgöra majoriteten av Bolagets del av totalinvesteringen i renoveringsprojektet, som är en saminvestering med delägarna i operatörsbolaget. Bolaget lämnar säkerhet i den aktuella fastigheten. 

Read more

Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 30 maj 2018

Quartiers Properties AB (publ) höll under onsdagen den 30 maj 2018 årsstämma för verksamhetsåret 2017 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 

Read more

Quartiers Properties ingår operatörs- och samarbetsavtal avseende ett nytt lifestylehotell på Centro Forestal Sueco i Marbella

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har ingått ett operatörs- och samarbetsavtal avseende utveckling och drift av ett nytt lifestylehotell med restaurang på del av tomterna benämnda som Centro Forestal Sueco i Marbella. Quartiers kommer att äga 50 procent av det nya operatörsbolaget som bedöms öppna upp portarna under mitten av 2019. Hotellet kommer…

Read more

Quartiers Properties genomför VD-byte

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) genomför ett VD-byte och nuvarande VD Katri Lind avslutar sitt uppdrag. Quartiers tillsätter från och med idag Bolagets CFO, Marcus Johansson Prakt, som tillförordnad VD. 

Read more

Quartiers Properties årsredovisning för 2017 har publicerats

Årsredovisningen för 2017 har publicerats och finns nu tillgänglig på www.quartiersproperties.se. För ytterligare information vänligen kontakta: Quartiers Properties  Katri Lind, verkställande direktör E-post: katri.lind@quartiersproperties.se Telefon: +46 72 252 58 13 Marcus Johansson Prakt, CFO E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se Telefon: +46 72 018 59 98 Kort om Bolaget Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten.…

Read more

Kallelse till årsstämma i Quartiers Properties AB (publ)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ) org. nr 556975-7684 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 10.00 i Advokatfirman Wåhlin AB:s lokaler på Engelbrektsgatan 7 i Stockholm. 

Read more

Quartiers Properties förvärvar tomt om cirka 3 800 kvadratmeter på Golden Mile i Marbella

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal om att förvärva en tomt om 3 781 kvadratmeter på attraktiva Golden Mile i direkt anslutning till fastigheten Centro Forestal Sueco, som Bolaget äger sedan sommaren 2017. Förvärvet görs genom en köpoption som Bolaget avser att verkställa senast den 1 oktober 2018. Total köpeskilling uppgår…

Read more

Quartiers Properties säkerställer lånefinansiering om 2,5 MEUR med Madridbaserad fastighetsfond

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med den Madridbaserade fastighetsfonden Frux Capital avseende en kreditlina om 2,5 MEUR. Lånet löper under en period om 18 månader och ska användas för att färdigställa Bolagets pågående projekt, samt för att frigöra likvid för förvärv. Cirka 50 procent av lånelikviden erhölls i samband…

Read more

Quartiers Properties etablerar relation med den spanska banken BBVA, samt erhåller 1,0 MEUR i ett ej säkerställt företagslån

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med den spanska storbanken BBVA om ett ej säkerställt företagslån om 1,0 MEUR. Lånet lämnas till Quartiers Properties holdingbolag i Spanien, Quartiers Properties Holding S.L. Bolagets andra dotterbolag, Flexshare España S.L lämnar solidarisk garanti för lånet. 

Read more

Quartiers Properties etablerar ett säljbolag och öppnar kontor i Puerto Banús tillsammans med en av solkustens ledande bygg- och fastighetsutvecklare

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal om att starta ett joint venture tillsammans med Ruben Otero. Ruben har över 20 års erfarenhet av bygg, fastighetsutveckling, samt försäljning av fastigheter i Spanien. Parterna kommer att äga femtio procent vardera av det nya bolaget som kommer att ha sitt försäljningskontor på en…

Read more

Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2017

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017. 

Read more

Uppdaterad värderingsrapport från CBRE indikerar en värdeökning om 75,4 MSEK på del av Quartiers fastighetsbestånd

Värdet på Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) förvaltningsfastigheter bestående av 99 lägenheter i Hacienda de Cifuentes har ökat med 45,2 MSEK från 245 MSEK per den 31 december 2016 till 290 MSEK den 31 december 2017. Värdeförändringen är ett resultat av en gynnsam marknadsutveckling och riktade insatser för att utveckla fastigheten till…

Read more