Aktier

Quartiers Properties har två utstående aktieslag i form av stamaktier och preferensaktier. Stam- och preferensaktierna i Quartiers Properties handlas sedan den 21 juni 2017 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Preferensaktie-serien var tidigare upptagen till handel på NGM Nordic MTF.

De två aktietyperna möjliggör två separata investeringsmetoder. Företrädesaktien genererar en årlig kvartalsutdelning, men har en teoretiskt begränsad uppsida eftersom företaget kan lösa in preferensaktierna till en premie.

En direktinvestering i en fastighet i Spanien kan i många fall upplevas komplicerad och medföra betydande transaktionskostnader. En investering i Quartiers stamaktie är en möjlighet att exponera sin aktieportfölj mot den växande fastighetsmarknaden i Spanien, och särskilt på den spanska solkusten där bolagets befintliga fastighets- bestånd är beläget.

Quartiers har en långsiktig ambition att stärka sin position på den spanska fastighetsmarknaden och är det enda svenska fastighetsbolaget verksamt i Spanien vars aktier går att handla på någon av de svenska handelsplatserna såsom Stockholmsbörsen, NGM Nordic MTF, Aktietorget eller Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB tel. +46 8-503-015-50

Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

#Aktieägare - 30 juni 2020StamaktierPreferensaktierKapitalRöster
1Egonomics AB10 043 340-17,16%20,30%
2Fastighets Aktiebolag Bränneröd6 171 018105 37010,72%12,50%
3LMK-bolagen & Stiftelse4 627 7141 649 96810,73%9,69%
4Rocet AB3 917 334223 8667,08%7,96%
5Bosmac Invest AB2 671 65120 0004,60%5,40%
6Bernt Lundberg Fastigheter Lund AB 1 980 000256 5003,82%4,1%
7Swedbank Robur Fonder (Småbolagsfonden Norden)1 897 69903,24%3,9%
8Mats Invest AB1 700 000374 8003,55%3,5%
9House of K Investment AB1 500 00002,56%2,7%
10Leif Edlund1 333 33466 6662,39%2,6%
Other12 620 8067 364 32234,15%27,3%
Total48 462 89610 061 492100,00%100,00%

Finansiella Rapporter

2020

Halvårsrapport jan – jun 2020

Externa Analyser

2019

TradeVenue | 2019 | Extern Rapport

Bolagsstyrning

Quartiers Properties AB (publ) är ett svenskt publikt fastighetsbolag, med säte i Stockholm, vars aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Det yttre ramverket för bolagsstyrningen är aktiebolagslagen, bolagsordningen och Nasdaqs regler för emittenter på First North. Innan listningen på First North, som ägde rum i juni 2017, följde bolaget NGM Nordic MTFs regler för emittenter. Bolaget följer interna regelverk utfärdade av styrelsen, varav de viktigaste är styrelsens arbetsordning, instruktioner för VD, samt bolagets informations- och insiderpolicy. Bolaget är inte skyldigt att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.


Grunderna för bolagsstyrning inom Quartiers Properties

Bolagsstyrningen inom Quartiers Properties syftar till att stödja styrelse och ledning så att all verksamhet skapar långsiktigt värde för aktieägarna och övriga intressenter.


Styrningen omfattar upprätthållande av:

  • En effektiv organisationsstruktur.

  • System för riskhantering och internkontroll.

  • Transparent intern och extern rapportering.


Aktieägare och bolagsstämma

Aktieägares inflytande i bolaget utövas på årsstämman, som är företagets högsta beslutande organ. På årsstämman röstar varje aktieägare med antalet röster förknippade med den ägda aktietypen. Quartiers Properties har två aktieklasser: vanliga aktier med tio röster och preferensaktier med en röst.

Styrelse

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, inräknat styrelsens ordförande. För närvarande består styrelsen av fyra ordinarie ledamöter, varav två ledamöter är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt bolagets större aktieägare. En ledamot är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och en ledamot är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Bolagets styrelse väljs vid årsstämman. Valet av styrelse gäller perioden fram till och med nästkommande årsstämma. Bolaget utser inga särskilda kommittéer eller utskott för revisons- eller ersättningsfrågor utan hela styrelsen är engagerade i dessa frågor. Styrelsen ska följa verksamheten, samt aktivt stödja utvecklingen av bolaget. Styrelsen är sammansatt av personer med kompetens och erfarenhet från bland annat affärsutveckling, marknadsföring, fastighets- och projektutveckling, finansiering och kapitalmarknadsfrågor.

Styrelseordförande bevakar att styrelsen utför sina uppgifter. Ordförande följer också verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussioner och beslut. Ordförande ansvarar även för utvärdering av både styrelsens och VD:s arbete.

2020

Fullmaktsformulär Årsstämma 2020

Kallelse till Årsstämma 2020

BOLAGSINFORMATION

Utbyteserbjudande

Preferensaktier till stamaktier 28 juli – 28 augusti 2020

Investerarpresentation December 2018

Bolagsordning Quartiers Properties AB (publ)

Teckningsoptioner

Bolagsinformation efter genomförd emission juni 2017

Information angånede avklarad emission 2019

Styrelse och ledning

STYRELSE

Jörgen Cederholm
JIMMIE HALL
Andreas Bonnier
Sten Andersen

LEDNING

Marcus Prakt
MARIA CEPERO
LARS ÅKE OLOFSSON
HENRIC PERSSON
Antonio Díaz-Barceló

REVISOR

Henrik Boman

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig Revisor i Quartiers Properties sedan 2015.

VALBEREDNING

Valberedningen för årsstämman 2019 består av Andreas Bonnier (aktieägare i Egonomics AB), Jörgen Cederholm (aktieägare för Fastighets Aktiebolag Bränneröd) och Mats Lundberg (som representant för Fastighets Aktiebolag Bränneröd och Mats Invest AB). Andreas Bonnier är ordförande i valberedningen.

Finansiell kalender

Årsstämma 202026 juni 2020
Delårsrapport jan-jun 202017 juli 2020
Bokslutskommuniké jan-dec 202028 februari 2021

Pressmeddelanden

Quartiers Properties offentliggör slutligt utfall av utbyteserbjudandet

Årsstämman i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) den 26 juni 2020 beslutade bl.a. om ett erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier om utbyte av preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier och teckningsoptioner (”Erbjudandet”). Det slutliga utfallet i Erbjudandet visar att accept skedde för 3 291 624 preferensaktier, vilket innebär att dessa kommer att makuleras…

Read more

Quartiers Properties offentliggör prospekt

Årsstämman i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) den 26 juni 2020 beslutade bl.a. om ett erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier om utbyte av preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier och teckningsoptioner (”Erbjudandet”). Med anledning av Erbjudandet har styrelsen i Quartiers Properties upprättat ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen…

Read more

Investerar kontakt