Skip to content

Aktier

Quartiers Properties har två utstående aktieslag i form av stamaktier och preferensaktier. Stam- och preferensaktierna i Quartiers Properties handlas sedan den 21 juni 2017 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Preferensaktie-serien var tidigare upptagen till handel på NGM Nordic MTF.

De två aktietyperna möjliggör två separata investeringsmetoder. Företrädesaktien genererar en årlig kvartalsutdelning, men har en teoretiskt begränsad uppsida eftersom företaget kan lösa in preferensaktierna till en premie.

En direktinvestering i en fastighet i Spanien kan i många fall upplevas komplicerad och medföra betydande transaktionskostnader. En investering i Quartiers stamaktie är en möjlighet att exponera sin aktieportfölj mot den växande fastighetsmarknaden i Spanien, och särskilt på den spanska solkusten där bolagets befintliga fastighets- bestånd är beläget.

Quartiers har en långsiktig ambition att stärka sin position på den spanska fastighetsmarknaden och är det enda svenska fastighetsbolaget verksamt i Spanien vars aktier går att handla på någon av de svenska handelsplatserna såsom Stockholmsbörsen, NGM Nordic MTF, Aktietorget eller Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB tel. +46 8-503-015-50

Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

#Aktieägare - 31 december 2022StamaktierPreferensaktierKapitalRöster
1Fastighets Aktiebolag Bränneröd7 284 000 100 00011,45%12,50%
2House of K Investment AB6 401 253-9,93%10,97%
3Egonomics AB6 050 000-9,38%10,36%
4Rocet AB5 590 922-8,67%9,58%
5Bosmac Invest AB5 224 669-8,10%8,95%
6LMK-bolagen & Stiftelse4 575 0001 079 0008,77%8,02%
7SIX SIS AG4 154 070-6,44%7,12%
9Bernt Lundberg Fastigheter i Lund2 680 228-4,16%4,59%
8Avanza Pension1 843 955613 0383,81%3,26%
10CS Client Omnibus ACC1 451 70510 0002,27%2,49%
Other12 441 2034 967 82927,02%22,16
Total57 697 005 6 769 868 100,00%100,00%

Finansiella Rapporter

2022

Bokslutskommuniké Quartiers | Jan – Dec 2022

Delårsrapport jan – sep 2022

Halvårsrapport jan – jun 2022

Kvartalsrapport jan – mar 2022

Externa Analyser

2019

TradeVenue | 2019 | Extern Rapport

Bolagsstyrning

Quartiers Properties AB (publ) är ett svenskt publikt fastighetsbolag, med säte i Stockholm, vars aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Det yttre ramverket för bolagsstyrningen är aktiebolagslagen, bolagsordningen och Nasdaqs regler för emittenter på First North. Innan listningen på First North, som ägde rum i juni 2017, följde bolaget NGM Nordic MTFs regler för emittenter. Bolaget följer interna regelverk utfärdade av styrelsen, varav de viktigaste är styrelsens arbetsordning, instruktioner för VD, samt bolagets informations- och insiderpolicy. Bolaget är inte skyldigt att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.


Grunderna för bolagsstyrning inom Quartiers Properties

Bolagsstyrningen inom Quartiers Properties syftar till att stödja styrelse och ledning så att all verksamhet skapar långsiktigt värde för aktieägarna och övriga intressenter.


Styrningen omfattar upprätthållande av:

  • En effektiv organisationsstruktur.

  • System för riskhantering och internkontroll.

  • Transparent intern och extern rapportering.


Aktieägare och bolagsstämma

Aktieägares inflytande i bolaget utövas på årsstämman, som är företagets högsta beslutande organ. På årsstämman röstar varje aktieägare med antalet röster förknippade med den ägda aktietypen. Quartiers Properties har två aktieklasser: vanliga aktier med tio röster och preferensaktier med en röst.

Styrelse

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, inräknat styrelsens ordförande. För närvarande består styrelsen av fyra ordinarie ledamöter, varav två ledamöter är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt bolagets större aktieägare. En ledamot är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och en ledamot är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Bolagets styrelse väljs vid årsstämman. Valet av styrelse gäller perioden fram till och med nästkommande årsstämma. Bolaget utser inga särskilda kommittéer eller utskott för revisons- eller ersättningsfrågor utan hela styrelsen är engagerade i dessa frågor. Styrelsen ska följa verksamheten, samt aktivt stödja utvecklingen av bolaget. Styrelsen är sammansatt av personer med kompetens och erfarenhet från bland annat affärsutveckling, marknadsföring, fastighets- och projektutveckling, finansiering och kapitalmarknadsfrågor.

Styrelseordförande bevakar att styrelsen utför sina uppgifter. Ordförande följer också verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussioner och beslut. Ordförande ansvarar även för utvärdering av både styrelsens och VD:s arbete.

2022

Fullmaktsformulär 2022

Kallelse till Årsstämman 2022

Poströstningsformulär – Årsstämma 2022

BOLAGSINFORMATION

Inlösen av teckningsoptioner serie 4 (TO4)

Inlösen av teckningsoptioner serie 3 (TO3)

Utbytesprogram av preferensaktier 2020

Investerarpresentation December 2018

Bolagsordning Quartiers Properties AB (publ)

Teckningsoptioner

Bolagsinformation efter genomförd emission juni 2017

Information angånede avklarad emission 2019

Styrelse och ledning

STYRELSE

Link
Jörgen Cederholm <br> STYRELSEORDFÖRANDE

Jörgen Cederholm
STYRELSEORDFÖRANDE

BIO
Link
JIMMIE HALL <br> STYRELSELEDAMOT

JIMMIE HALL
STYRELSELEDAMOT

BIO
Link
Andreas Bonnier <br> STYRELSELEDAMOT

Andreas Bonnier
STYRELSELEDAMOT

BIO
Link
Sten Andersen <br>STYRELSELEDAMOT

Sten Andersen
STYRELSELEDAMOT

BIO

LEDNING

Link
Marcus Prakt <br> VD

Marcus Prakt
VD

BIO
Link
CARL-FREDRIK<br>CFO

CARL-FREDRIK
CFO

BIO
Link
MARIA CEPERO <br>HEAD OF BUSINESS

MARIA CEPERO
HEAD OF BUSINESS

BIO
Link
LARS ÅKE OLOFSSON <br> SENIOR RÅDGIVARE

LARS ÅKE OLOFSSON
SENIOR RÅDGIVARE

BIO
Link
Antonio Díaz-Barceló <br> INVESTERINGSANSVARIG

Antonio Díaz-Barceló
INVESTERINGSANSVARIG

BIO

REVISOR

Henrik Boman

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig Revisor i Quartiers Properties sedan 2015.

VALBEREDNING

Valberedningen för årsstämman 2022 består av Andreas Bonnier (aktieägare i Egonomics AB) och Mats Lundberg (som representant för Fastighets Aktiebolag Bränneröd och Mats Invest AB). Mats Lundberg är ordförande i valberedningen.

Finansiell kalender

Kvartalsrapport januari - mars 2023:11 maj
Årsstämma15 juni
Kvartalsrapport april - juni 2023:14 juli
Kvartalsrapport juli - september 20239 november
Bokslutskommuniké 202324 februari 2024

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2022

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari till december 2022.

Read more

Kvartalsrapport Quartiers Properties – juli till september 2022

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden juli till september 2022

Read more

Investerarkontakt