Aktier

Quartiers Properties har två utstående aktieslag i form av stamaktier och preferensaktier. Stam- och preferensaktierna i Quartiers Properties handlas sedan den 21 juni 2017 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Preferensaktie-serien var tidigare upptagen till handel på NGM Nordic MTF.

De två aktieslagen erbjuder möjligheter för två skilda investeringsfilosofier. Preferensaktien lämnar en årlig kvartalsutdelning om cirka 10,7 procent per år (givet aktiekursen per den 31 december 2018) men har en teoretiskt begränsad uppsida eftersom bolaget kan lösa in preferensaktierna till en premie om 20 procent, motsvarande 12 kronor per aktie.

En direktinvestering i en fastighet i Spanien kan i många fall upplevas komplicerad och medföra betydande transaktionskostnader. En investering i Quartiers stamaktie är en möjlighet att exponera sin aktieportfölj mot den växande fastighetsmarknaden i Spanien, och särskilt på den spanska solkusten där bolagets befintliga fastighets- bestånd är beläget.

Quartiers har en långsiktig ambition att stärka sin position på den spanska fastighetsmarknaden och är det enda svenska fastighetsbolaget verksamt i Spanien vars aktier går att handla på någon av de svenska handelsplatserna såsom Stockholmsbörsen, NGM Nordic MTF, Aktietorget eller Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB tel. +46 8-503-015-50

Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

#Aktieägare - 14 februari 2020StamaktierPreferensaktierKapitalRöster
1Egonomics AB10 043 340-17,2%20,3%
2Fastighets Aktiebolag Bränneröd6 139 018105 37010,7%12,4%
3LMK-bolagen & Stiftelse4 627 7141 649 96810,7%9,7%
4Rocet AB3 847 334223 8667,0%7,8%
5Bosmac Invest AB2 851 651150 0005,1%5,8%
6Bernt Lundberg Fastigheter Lund AB 1 980 000256 5003,8%4,1%
7Swedbank Robur Fonder (Småbolagsfonden Norden)1 897 69994 8843,4%3,9%
8Mats Invest AB1 700 000374 8003,6%3,5%
9Leif Edlund1 333 33466 6662,4%2,7%
10SIX SIS AG1 267 42891 8712,3%2,6%
Other12 775 3787 047 56733,9%27,3%
Total48 462 89610 061 492100,0%100,0%

Finansiella Rapporter

2019

Bokslutskommuniké Quartiers | Jan – Dec 2019

Halvårsrapport jan – jun 2019

Externa Analyser

2019

TradeVenue | 2019 | Extern Rapport

Bolagsstyrning

Quartiers Properties AB (publ) är ett svenskt publikt fastighetsbolag, med säte i Stockholm, vars aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Det yttre ramverket för bolagsstyrningen är aktiebolagslagen, bolagsordningen och Nasdaqs regler för emittenter på First North. Innan listningen på First North, som ägde rum i juni 2017, följde bolaget NGM Nordic MTFs regler för emittenter. Bolaget följer interna regelverk utfärdade av styrelsen, varav de viktigaste är styrelsens arbetsordning, instruktioner för VD, samt bolagets informations- och insiderpolicy. Bolaget är inte skyldigt att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.


Grunderna för bolagsstyrning inom Quartiers Properties

Bolagsstyrningen inom Quartiers Properties syftar till att stödja styrelse och ledning så att all verksamhet skapar långsiktigt värde för aktieägarna och övriga intressenter.


Styrningen omfattar upprätthållande av:

  • En effektiv organisationsstruktur.

  • System för riskhantering och internkontroll.

  • Transparent intern och extern rapportering.


Aktieägare och bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolags- stämman som är bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämma röstar varje aktieägare i kraft av det röstetal som medföljer innehavda aktieslag. Quartiers Properties har två aktieslag, stamaktier med ett röstvärde om tio röster och preferensaktier med ett röstvärde om en röst. Bolaget har vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande 48 462 896 stamaktier, motsvarande 484 628 960 röster, och 7 274 617 preferensaktier, motsvarande 7 274 617 röster. Således finns det totalt 55 737 513 aktier och totalt 491 903 577 röster i bolaget.

Styrelse

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, inräknat styrelsens ordförande. För närvarande består styrelsen av fyra ordinarie ledamöter, varav två ledamöter är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt bolagets större aktieägare. En ledamot är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och en ledamot är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Bolagets styrelse väljs vid årsstämman. Valet av styrelse gäller perioden fram till och med nästkommande årsstämma. Bolaget utser inga särskilda kommittéer eller utskott för revisons- eller ersättningsfrågor utan hela styrelsen är engagerade i dessa frågor. Styrelsen ska följa verksamheten, samt aktivt stödja utvecklingen av bolaget. Styrelsen är sammansatt av personer med kompetens och erfarenhet från bland annat affärsutveckling, marknadsföring, fastighets- och projektutveckling, finansiering och kapitalmarknadsfrågor.

Styrelseordförande bevakar att styrelsen utför sina uppgifter. Ordförande följer också verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussioner och beslut. Ordförande ansvarar även för utvärdering av både styrelsens och VD:s arbete.

2020

Fullmaktsformulär Årsstämma 2020

Kallelse till Årsstämma 2020

BOLAGSINFORMATION

Investerarpresentation December 2018

Bolagsordning Quartiers Properties AB (publ)

Teckningsoptioner

Bolagsinformation efter genomförd emission juni 2017

Information angånede avklarad emission 2019

Styrelse och ledning

STYRELSE

Jörgen Cederholm
JIMMIE HALL
Andreas Bonnier
Sten Andersen

LEDNING

Marcus Prakt
MARIA CEPERO
LARS ÅKE OLOFSSON
HENRIC PERSSON
Antonio Díaz-Barceló

REVISOR

Henrik Boman

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig Revisor i Quartiers Properties sedan 2015.

VALBEREDNING

Valberedningen för årsstämman 2019 består av Andreas Bonnier (aktieägare i Egonomics AB), Jörgen Cederholm (aktieägare för Fastighets Aktiebolag Bränneröd) och Mats Lundberg (som representant för Fastighets Aktiebolag Bränneröd och Mats Invest AB). Andreas Bonnier är ordförande i valberedningen.

Finansiell kalender

YEAR-END REPORT JAN - DEC 201928-02-2020
ANNUAL REPORT FOR THE BUSINESS YEAR 201907-05-2020
ANNUAL GENERAL MEETING 202028-05-2020
INTERIM REPORT JAN - JUN 202031-07-2020

Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Quartiers Properties AB (publ)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ) org.nr 556975-7684 kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2020 kl. 10.00 i Advokatfirman Wåhlin AB:s lokaler på Engelbrektsgatan 7 i Stockholm.

Read more

Styrelsen i Quartiers Properties föreslår ett utbyteserbjudande av preferensaktier till stamaktier samt föreslår att årsstämman inte beslutar om utdelning på preferensaktierna

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) föreslår, med anledning av osäkerheten kring Coronapandemin och för att uppfylla marknadsmässiga villkor för lånefinansieringar i rådande läge, att årsstämman inte beslutar om utdelning på Bolagets preferensaktier. Istället föreslås ett frivilligt utbyteserbjudande där varje preferensaktieinnehavare erbjuds möjligheten att byta ut en preferensaktie mot erhållande av en…

Read more

Investerar kontakt