Quartiers Properties AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på fastighetsutveckling på den spanska solkusten. Vi arbetar med utveckling, försäljning och förvaltning av fastigheter. En kombination av förvaltning och utveckling skapar en stabil grund och möjliggör samtidigt en snabbväxande expansionstakt. Vi befinner oss i en expansiv period där fokus är förvärv och utveckling av projektfastigheter.

Med goda möjligheter att förvärva bra belägna objekt till attraktiva priser och finansieringsvillkor avser vi genom den förestående emissionen att utöka vår projektportfölj. Vi avser att exploatera fastigheterna i takt med att priserna i regionen ökar.

Sammantaget bedöms strategin bidra med flertalet välavkastade projekt de kommande åren.

Bakgrund till emissionen
Nuvarande lågräntemiljö tillsammans med tydliga statliga direktiv till bankerna om avyttring av befintliga fastighetsbestånd möjliggör för oss att hitta och genomföra förvärv med bra lånefinansiering när projektportföljen byggs ut. Dagens marknadsklimat tillåter lånefinansiering upp till 70 procent när förvärv görs direkt från banker. Vi är i pågående förhandlingar avseende flera projekt och avser härmed att tillskjuta kapital för att fullt ut utnyttja den öppning i marknaden som nu föreligger.

Sammanfattning emission

Aktieslag som erbjuds Stamaktier
Teckningskurs per aktie 15 SEK
Pre-moneyvärdering 459,9 MSEK
Storlek företrädesemission 91,4 MSEK
Storlek övertilldelningsemission 60,0 MSEK
Teckningsåtaganden som ingåtts innan emissionen 91,4 MSEK

Preliminär tidplan

Anmälnings/-teckningsperiod 12-30 maj 2017
Offentliggörande av utfall i emissionen 1 juni 2017
Likviddag 8 juni 2017
Listning på Nasdaq First North 21 juni 2017

Mangold

Till teckningssidan på mangold fondkommision

Avanza

Teckna hos Avanza senast den 29 maj. Logga först in och gå sedan till "Mina Erbjudanden". Följ därefter länken "Nyintroduktioner & Emissioner". Därefter trycker då på länken som heter "Övriga Erbjudanden".

Till teckningssidan på Avanza

Nordnet

Teckna hos Nordnet senast den 29 maj genom att följa länken nedan och logga in.

Till teckninssidan på Nordnet

Investerarträffar

Malmö
Den 22 maj klockan 18.00 i Mangolds lokaler på Hamngatan 4 i Malmö.

Stockholm
Den 23 maj klockan 18.00 i Mangolds lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Vänligen anmäl intresse genom att skicka ett email till Claudio Gomez på claudio.gomez@quartiersproperties.se.
Ange vilket datum du önska delta, samt namn, telefonnummer och eventuella allergier.